در صورت داشتن پیشنهاد ، انتقاد و طرح شکایت از روش های زیر اقدام کنید :
mail : info@Hiemad.com

و یا از شبکه های اجتماعی زیر اقدام کنید: